Algemene voorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders te zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die Van Reybrouck BV (“Van Reybrouck”) verstrekt aan de Opdrachtgever. Deze bepalingen zijn onverkort van toepassing op alle vennoten, bestuurders, werknemers of zelfstandige medewerkers die in naam en voor rekening van Van Reybrouck diensten aan de Opdrachtgever verstrekken. Alle diensten en opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Reybrouck, zelfs indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling was van de Opdrachtgever om dat aan één van de vennoten, bestuurders, werknemers of zelfstandige medewerkers van Van Reybrouck toe te vertrouwen.

 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de door hem of namens hem verstrekte gegevens, alsook voor de tijdige overlegging ervan. De Opdrachtgever is gehouden Van Reybrouck te informeren omtrent alle feiten en de omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De door Van Reybrouck uit te voeren opdracht houdt geen audit, noch revisoraal mandaat in.

 3. Van Reybrouck handelt met de inzet en zorgvuldigheid die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Dit betreft een inspanningsverbintenis. Van Reybrouck garandeert geen resultaat en biedt geen zekerheid omtrent bv. de getrouwheid, volledigheid of juistheid van boekhouding, jaarrekening, fiscale aangiftes en ramingen, de graad van fiscale optimalisatie, het bestaan en de omvang van risico’s en de interpretatie van feiten, documenten en rechtsbronnen. De Opdrachtgever is en blijft als enige verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en beslissingen. Van Reybrouck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor latere wijzigingen in wet- en regelgeving, rechtspraak, administratieve circulaires of commentaren.

 4. Van Reybrouck kan beroep doen op de diensten van derden of deskundigen in de uitoefening van de hem toevertrouwde opdracht en kan daarbij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Opdrachtgever aanvaarden. Van Reybrouck is niet aansprakelijk voor de dienstverlening of handelingen van deze derden en/of deskundigen en dit ongeacht of de kosten en erelonen van de derde of deskundige rechtstreeks aan de Opdrachtgever dan wel via Van Reybrouck aan de Opdrachtgever worden doorgefactureerd.

 5. Erelonen worden aangerekend op basis van de gepresteerde tijd aan een uurtarief, exclusief btw, dat verschilt naargelang het belang van het dossier en de vereiste bekwaamheid, verhoogd met een vast percentage voor gangbare administratiekosten. Andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. Van Reybrouck kan de erelonen en kosten steeds eenzijdig wijzigen. De Opdrachtgever wordt vermoed in te stemmen met de erelonen en kosten zoals gefactureerd.

 6. Facturen moeten binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald worden. Betwistingen van facturen dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum Van Reybrouck te bereiken. Bij ontstentenis van een tijdig of geldig protest gaat de Opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord met de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd overeenkomstig de Wet op bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 alsook een conventionele schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250 euro. De schadevergoeding omvat (maar is niet beperkt tot) de invorderingskosten. In het geval de werkelijke schade hoger ligt, kan Van Reybrouck steeds de werkelijke geleden schade terugvorderen.

 7. Indien de Opdrachtgever kennelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen te voldoen, waaronder niet-limitatief begrepen wordt de niet-betaling van facturen, kennelijk onvermogen of faillissement, is Van Reybrouck gerechtigd om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten of op te schorten, zonder dat dit enige gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid van Van Reybrouck voor de daaruit voortvloeiende schade, voor de verplichting tot terugbetaling van (voorschotten op) erelonen of verlies van het recht op vergoeding van gepresteerde diensten. Van Reybrouck is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds geleverde prestaties.

 8. De door Van Reybrouck geleverde diensten worden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever geleverd. Derden kunnen geen rechten putten uit de door Van Reybrouck verstrekte of geleverde diensten. In ieder geval vrijwaart de Opdrachtgever Van Reybrouck voor alle schade (met inbegrip van gevolgschade, schade ingevolge verlies van een kans of de verdedigingskosten) ten aanzien van derden die de Opdrachtgever of Van Reybrouck zouden aanspreken.

 9. Van Reybrouck is voor de uitvoering van haar opdracht enkel aansprakelijk voor grove of opzettelijke fout. Van Reybrouck is uitsluitend aansprakelijk voor de werkelijk geleden materiële of financiële schade die een rechtstreeks en exclusief het gevolg is van een grove of opzettelijke fout door Van Reybrouck in de uitoefening van haar opdracht begaan. Een eventuele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij extracontractueel is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van Van Reybrouck wordt uitbetaald. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever, kan een overzicht van de afgesloten verzekeringspolis(sen) worden opgevraagd. Indien, om welke reden ook, de verzekeringsmaatschappij beslist niet te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het jaarlijks gemiddelde bedrag aan erelonen dat in de laatste drie kalenderjaren door de Opdrachtgever aan Van Reybrouck werd betaald. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om geen personen verbonden aan Van Reybrouck en dit ongeacht hun hoedanigheid (vennoten, bestuurders, werknemers of zelfstandige medewerkers) rechtstreeks aan te spreken voor eventuele fouten gepleegd in de uitoefening van hun werkzaamheden voor Van Reybrouck.

 10. In het kader van de activiteiten van Van Reybrouck is er sprake van verwerking van gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens, zoals gedefinieerd onder artikel 4, 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking heeft voornamelijk betrekking op persoonsgegevens van Opdrachtgevers, maar ook op deze van derden (bv. zakelijke relaties van Opdrachtgevers) (de “betrokkenen”). We verwijzen naar de privacy clausule op de website www.vanreybrouck.be met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden van die verwerking, alsook met betrekking tot de rechten en klachtmogelijkheden van de betrokkenen.

 11. De nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Een schriftelijk overeengekomen afwijking van één of meerdere bepalingen laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet. Van Reybrouck behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde en eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijziging geldt voor de bestaande en nieuwe overeenkomsten.

 12. De rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Van Reybrouck zijn exclusief onderworpen aan Belgisch recht. De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de Opdrachtgever en Van Reybrouck.